Advertisement
Skip to Content

Asian Developed Stocks

Morningstar divides countries of the world into 10 different geographic regions. These regions serve as the basis for the region breakdown portfolio calculation. The region breakdown calculation helps investors evaluate their equity exposure in various markets. It also helps investors differentiate between various global funds, which can invest across the world. Region breakdown is based on equity assets only.

Name
Ticker
Price $
Market Return YTD %
Market Return 1Y %
Market Return 3Y %
Fair Value Uncertainty Rating
Fair Value $
Morningstar Rating for Stocks
9,220.00
−22.52%
14.75%
Nvqxqfd
9,644.71
22.95
50.99%
46.14%
26.73%
Gtxd Lxjt
51.13
213.50
4.15%
15.51%
13.47%
Zzqy Ppyj
573.32
0.26
−30.14%
−49.00%
−1.89%
Lrbzpzq
1.74
4,990.00
Jypyncn
6,984.60
< 0.01
0.00
−25.00%
−11.33%
Cpzwdhp
6.95
28.15
4.45%
−8.60%
Mzgklpp
46.41
2,965.00
41.53%
−6.02%
3.81%
Hzhv Gklm
7,779.89
18.30
26.21%
27.97%
23.46%
Kjmj Lrcy
19.64
13,280.00
18.57%
−40.71%
Kttj Sxhh
88,130.92
127.50
22.60%
−10.18%
Jyll Pqsn
525.92
0.05
−10.53%
−23.88%
−33.17%
Lmmf Dhxf
9.64
0.14
−10.63%
−17.24%
26.85%
Vbkxykm
4.00
44.65
Nfyhwgx
84.17
3,940.00
−3.79%
−39.12%
−8.14%
Brrdpjr
175.90
0.32
−13.51%
−6.98%
11.20%
Nmhj Kbdd
9.71
16.26
−8.18%
−6.19%
−26.86%
Jsnq
11.40
135.50
55.57%
68.00%
29.03%
Gmhh
909.59
1.83
5.78%
18.83%
26.04%
Kwmc Snmc
7.08
0.24
−18.67%
−15.86%
7.76%
Yphhgbt
8.55
0.04
−24.07%
−70.71%
−3.76%
Rldckpm
1.04
27.65
19.44%
27.25%
17.66%
Qslk
56.50
23,700.00
85.16%
71.12%
−9.62%
Sywz Lvnp
69,633.52
17,160.00
69.90%
44.79%
55.55%
Dcbx Ywbl
28,419.76
21.55
5.64%
0.70%
−1.18%
Mfvy Cgls
43.25
14.30
−3.05%
−13.41%
9.61%
Nhsm Cytt
29.85
20.20
−0.49%
−14.17%
21.21%
Ghpn Ckys
25.18
105.00
50.21%
56.25%
41.20%
Kmgj Clqj
832.38
7,930.00
17.83%
−20.22%
16.74%
Yxrh Hpng
30,251.99
4,845.00
−19.65%
−66.70%
Nxxmxyq
12,867.94
22,350.00
−2.83%
−8.40%
0.00
Mlzy Zvwb
1,800.11
8,060.00
53.82%
16.81%
−5.27%
Rqwnfvn
48,623.83
0.38
16.92%
6.41%
11.20%
Tlmb Ghwq
5.99
56.20
31.92%
26.13%
20.77%
Dgvj Rscv
33.44
35.90
−12.86%
−22.80%
−18.40%
Kbgp Kydh
17.81
12.00
−27.49%
−7.69%
−8.67%
Hwgd Jncd
85.58
19.30
76.26%
25.73%
−3.53%
Gqgk Wbcm
35.35
10,310.00
27.28%
−15.58%
6.15%
Txmt Bfxv
65,285.19
512.00
21.33%
−39.41%
−8.76%
Yszk Xyvs
97.63
0.46
3.89%
2.17%
−5.27%
Pzhp Klgr
1.13
0.04
0.00
0.00
0.00
Cxtvljx
5.41
0.03
−8.21%
−14.33%
1.58%
Dmwmhkb
3.39
0.20
42.86%
44.83%
37.95%
Flff Lxrv
1.16
0.53
0.00
0.00
48.88%
Cnwpqtg
0.78
47.90
60.47%
61.55%
34.81%
Flqk
67.39
1.06
−17.19%
−31.44%
24.99%
Txrw Pfsj
0.41
0.06
27.91%
17.02%
22.39%
Msvyhpx
4.82
343.00
46.27%
49.14%
19.96%
Fwqb
627.12
30,500.00
−15.04%
−21.02%
−8.53%
Vhkq Dfkl
35,011.90
35.80
−1.92%
−32.70%
−30.96%
Czdz Jgkn
89.71
11.15
4.99%
8.46%
Svyx Ksdt
41.85
32.15
8.43%
8.72%
15.91%
Wlzp Sltq
93.26
4,080.00
−39.01%
−60.20%
−23.32%
Qtbfqcd
4,604.61
11.35
−6.20%
−9.85%
−3.40%
Nbzv Grdd
33.82
165.00
49.34%
62.20%
12.94%
Rxbk Gcbw
550.03
55.50
54.84
105.00
31.09%
Dzbpsrh
624.13
34.20
45.22%
28.45%
30.10%
Hbny
79.40
84.50
15.75%
−2.91%
Mctx Ytgv
542.45
99.90
132.87%
143.73%
21.50%
Fhtvtwz
905.91
29.95
−6.11%
−26.52%
7.53%
Syyh Rdsy
79.81
0.05
23.81%
20.93%
48.12%
Jhdxtbq
9.39
0.11
−9.17%
−22.14%
−18.32%
Pqqmhbw
1.34
0.04
22.22%
−37.14%
−23.43%
Gqpjlnk
2.42
29.20
21.92%
−15.64%
44.19%
Jyjl Jxmg
78.89
1.12
−0.88%
2.75%
56.89%
Vkgc Dybg
3.61
43.15
20.87%
32.45%
13.94%
Pgkg Bmhc
26.21
11.45
2.69%
−15.33%
17.80%
Pmnjtzm
38.22
29.30
25.71%
54.68%
Wbsj Mcfv
70.98
0.04
−4.88%
−16.36%
3.52%
Xwvflng
3.47
9.80
−11.71%
−43.19%
13.23%
Hqyx Wcjp
63.07
151.50
52.63%
−17.11%
−1.64%
Nbgl Jwnk
813.90
18.35
75.60%
256.31%
74.56%
Bzbrnys
85.48
15.40
14.93%
24.11%
24.76%
Qkyz
10.16
2,320.00
−27.16%
−34.46%
14.89%
Mfjq Vxkc
2,245.22
6,810.00
−12.58%
−38.09%
−10.44%
Vtwtdsp
75,991.16
7,640.00
27.55%
−16.77%
−8.09%
Bvvptdp
89,879.14
183.50
12.23%
7.45%
31.63%
Nqkg Kjnt
506.12
29.95
24.53%
−0.44%
43.14%
Qntj Dxcs
75.32
14,640.00
38.11%
−24.54%
11.35%
Wbwh Xjwp
9,899.83
85.50
50.00%
26.12%
18.10%
Zfyw
66.14
4,210.00
25.30%
−16.14%
−2.44%
Tftw Crbp
1,073.18
32.15
30.69%
27.36%
20.09%
Pqzv
21.26
213.00
14.47%
8.29%
9.28%
Pwyz
894.15
0.01
0.00
−20.00%
−23.69%
Pzgh Kyph
9.62
38.40
7.87%
7.11%
−11.44%
Hdxq
49.52
66.00
22.68%
18.18%
−0.76%
Psbt
53.74
2,085.00
1.21%
−47.35%
Bydh Khvy
7,403.01
18.25
11.28%
12.50%
16.16%
Xxng Bbst
94.91
19,650.00
59.76%
5.08%
−12.59%
Gnzh Npxl
46,817.37
29.60
−1.50%
−19.24%
18.25%
Xdwmhgw
8.31
7.35
−5.77%
−30.23%
22.60%
Dpxq Tzgm
37.66
107.50
3.37%
−20.66%
58.74%
Zfld
889.52
73.00
34.94%
11.50%
22.40%
Rwxg Rqqf
4.30
229.00
25.48%
−1.46%
−9.04%
Bxyk Qzck
926.66
19.60
7.40%
10.56%
9.45%
Xqvw Dvvv
48.57
475.00
25.99%
26.33%
−15.37%
Mjzqjpn
839.69

Sponsor Center